Trang trí gia tiên tông đỏ rồng phụng

4.800.000 

Trang trí phông bàn thờ hoa lụa, chữ hỷ
Trang trí bàn dài 2 họ, bàn mâm quả
Trang trí hoa để bàn dài, nước suối
Trang trí cổng hoa lụa, bảng tên lễ